بررسی اجمالی خدمات ما

 

تولیدی صنعتی ریاحی در سال 1350 توسط آقای مهندس محمود ریاحی فرد ذر زمینه تولید شیرهای برنجی و چودنی مورد نیاز سازمانهای آبرسانی تأسیس شد . این واحد به زودی توانست با توجه به کیفیت خوب حاصل از تجربه و علم آن زمان ، نام خوبی را در این صنف برای خود به دست آورد و در ادارجات آب و فاضلاب سراسر کشور مطرح شود و موفق به قبولی در مزایدات دولتی و خصوصی گردد.