بررسی اجمالی خدمات ما

با هدف پوشش‌دادن به بخشي از اين نياز مرکز آلیاژهای صنعتی پایا متال با تشكيل تيم مهندسی بازرگانی، از کارشناسان با سابقه و متخصصان مجرب قدم های ارزشمندی را در این مسیر برداشته است.