بررسی اجمالی خدمات ما

 

بنا بر تحقیقات بخش R & D این شركت،نخستین ماشینهای برش و به تبع آن تیغه های مربوطه در سالهای 1310-1300 هجری شمسی به كشور وارد و به تدریج در تمامی صنایع جایگزین روشهای سنتی برش شده اند،با ورود ماشینهای گوناگون برای برش فولاد و سایر فلزات،چوب و مواد سلولزی،سنگ و حتی مواد پروتئینی،نیاز به انواع تیغه اره از گروههای تخت،نواری و دیسكی افزایش یافت.